Blog

นางสาวฐิติกานต์ เพาะโภชน์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาตำรับยา Compounding Event (CE) ระดับ Beginner และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันให้คำแนะนำเรื่องยากับผู้ป่วย Patient Counseling Event (PCE) ระดับ Beginner ในการประชุม 61st International Pharmaceutical Students’ Federation World Congress ณ เมือง Hyderabud ประเทศอินเดีย ระหว่าง 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

การแข่งขัน Compounding Event (CE) เป็นการแข่งขันตั้งตำรับยา โดยต้องคำนึงถึงเทคนิคการตั้งตำรับที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ตำรับยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและตัวตำรับยาที่ได้ ต้องมีความสวยงาม น่าใช้ เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย รวมถึงมีการนำเสนอผลการตั้งตำรับยาและตอบคำถามเกี่ยวกับตำรับยา โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Beginner และ Advanced ซึ่งในระดับ Beginner มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 25 คน จาก 15 ประเทศ

การแข่งขัน Patient Counseling Event (PCE)  เป็นการแข่งขันให้คำแนะนำเรื่องยากับผู้ป่วย โดยต้องคำนึงถึงการซักประวัติของผู้ป่วยที่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไม่ได้รับอันตรายต่อยานั้นๆ ที่แพทย์สั่งจ่าย รวมทั้งมีการให้คำแนะนำกับผู้ป่วยถึงวิธีใช้ยาที่ถูกต้อง โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ Beginner และ Advanced ซึ่งในระดับ Beginner มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 32 คน จาก 32 ประเทศ และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน 3 คน เพื่อแข่งขันในรอบสุดท้าย โดยผู้เข้าแข่งขันในรอบ 3 คนสุดท้ายประกอบไปด้วยนักศึกษาเภสัชศาสตร์จากประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศไทย

การประชุม The 61st International Pharmaceutical Students’ Federation World Congress จัดขึ้น ณ เมือง Hyderabud ประเทศอินเดีย ระหว่าง 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2558 มีตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก กว่า 60 ประเทศเข้าร่วมการประชุม จำนวนมากกว่า 350 คน อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมัน ประเทศโปรตุเกส ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศไทย  ซึ่งได้มีตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย จำนวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

โดย รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาผู้ได้รับรางวัล พร้อมทั้งชื่นชมในความสำเร็จและให้กำลังใจนักศึกษา ที่สามารถคร้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งแข่งขันในเวทีระดับโลกและสร้างชื่อ เสียงให้กับคณะ

ที่มา – https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010126&l=th

Read more

จากการประชุมของชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรี เมื่อสักครู่นี้ ที่ประชุมมีมติให้การสนับสนุนแถลงการของชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสงขลาและ ชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามกระทู้นี้ครับ

https://www.facebook.com/groups/155915811140524/permalink/942551692476928/

ทางชมรมจะประสานงานกับชมรมทั้งสองเพื่อดำเนินการให้เป็นแนวทางเดียวกันครับ

Read more