bg

ยินดีต้อนรับ

สมาชิกชมรมฯ ทุกท่าน

ชมรมเภสัชกร จังหวัดชลบุรี

มุ่งมั่นพัฒนาความรู้
ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
สานสัมพันธ์สมาชิก
ล้ำหน้าวิทยาการ เทคโนโลยี
ก้าวสู่ AEC ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Mission

bg4

&

Welcome to ...

Chonburi Pharmacist Club

Mission

5

WITH HUGE
AND

PERFORMANCE
FEATURE UPDATE

8x
performance

many new
features

slide-b-bg

รักษ์สิ่งแวดล้อม

ดูแลสังคม

เปลี่ยนภาพได้
เพียงปลายนิ้วคลิ้กเม้าส์!

โลกสวยได้

ด้วยสองมือของทุกคน

bg51

Our Profile And Activity

video แนะนำกรรมการ

video กิจกรรมชมรม

RICH MEDIA SUPPORT

WITH OPTIONAL AUTOPLAY

 

ยินดีต้อนรับ

สมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดชลบุรีทุกท่าน เข้้าร่วมการประชุมวิชาการ
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559

ขณะนี้ทางชมรมฯ ได้ปิดรับการจองอบรมแล้วครับ ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ให้ความสนใจ พบกันในโอกาสถัดไปครับ